Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len " kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim inou fyzickou osobou (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Obsah obchodných podmienok

I. Všeobecné ustanovenia
II. Užívateľský účet
III. Záručné a Reklamačné podmienky pre Slovensko

I. Obecná ustanovení

1. Predávajúci je firma TB baits s.r.o., Průmyslová 1292, Jičín 50601, zapísaná na Krajskom súde v Hradci Králové pod spisovou značkou 45328, identifikačné číslo 24800546, DIČ CZ24800546, email info@tbbaits.com , pre predaj tovaru prostredníctvom on- line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.tbbaits.com.

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.tbbaits.com, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

3. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prevzatím od prepravcu súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok možno stiahnuť v tlačiteľné forme a sú dostupné k nahliadnutiu v prevádzke Predávajúceho.
4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď kupujúci, ktorý má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
5. Spotrebiteľom (ďalej tiež "kupujúci") je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom (ďalej taktiež "Predávajúci") alebo s ním inak koná.
6. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
7. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

I. Spôsoby dodania tovaru a prehľad cien dopravy po SR

Tovar je doručovaný na zákazníkom uvedenú adresu, o odoslaní tovaru je zákazník informovaný formou e-mailu. Doručovanie je zabezpečované v pracovných dňoch v priebehu bežného pracovného času. Objednaný tovar je zasielaný zo Slovenskej republiky prepravnou spoločnosťou PPL a na Slovensku je doručovaný spoločnosťou Intime. Cena dopravy je účtovaná vo výške 3,50 €. Balné neúčtujeme. V prípade objednávky tovaru, ktorej celková hodnota presahuje čiastku 70 €, nebude účtovaná cena dopravy. Výnimku tvoria tzv. nadrozmerné zásielky, ktorých hmotnosť prekročí 25 kg. V prípade prekročenia váhového limitu nad 25 kg je účtované 3,50 € za každých 25 kg a zákazník nemá nárok na dopravu zadarmo.

Prevzatie zásielky

Dôrazne odporúčame dôkladnú kontrolu zásielky pri jej prevzatí. Ak dostanete vizuálne poškodený balík, radšej ho vôbec nepreberajte, alebo pred pracovníkom prepravcu zásielku rozbaľte a skontrolujte tovar. Ak je poškodené, trvajte na spísaní zápisu o škode.

Ak spozorujete poškodenie až po rozbalení (balík nesmie vykazovať známky poškodenia) spíšte s prepravcom bezodkladne (máte na to dva až tri pracovné dni, záleží na dopravcovi) dodatočný zápis o škode. Obstarajte si pokiaľ možno fotodokumentáciu rozbaleného balíka vrátane poškodeného tovaru a obal uschovajte.

II. Nevyzdvihnutie zásielky

V prípade nevyzdvihnutia zásielky kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo navýšiť konečnú cenu objednávky o ďalšie poštovné pri opätovnom zaslaní objednávky.

III. Způsoby platby

a) bankovým prevodom
Pri platbe bankovým prevodom počkajte na potvrdzovací email, v ktorom nájdete informácie k platbe. Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na účet 43-8747360297/0100.  Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry, ktorú Vám zašleme po realizácii objednávky. Na objednávky realizované cez víkend alebo mimo pracovnú dobu, bude faktúra zaslaná v najbližšom možnom termíne. Platby zloženkou neakceptujeme.

b) na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru).

Cena tejto platebnej metódy je 1,60 EUR.
Tovar zaplatíte až pri jeho dodaní priamo doručiteľovi - spoločnosti PPL. 

IV. Dodacie lehoty

Dodacia lehota je obvykle 1-3 pracovné dni, ak nie je uvedené inak. U každého tovaru uvádzame konkrétnu dodaciu lehotu "u Vás už ..." vrátane údaje o dostupnosti na sklade "Skladom / Skladom u dodávateľa"V prípade, keď kupujúci objedná tovar uvedený ako "Skladom" a predajca ho nebude mať fyzicky skladom k dispozícii, bude Vás kontaktovať naše zákaznícke oddelenie.

V. Spájanie objednávok a úprava tovaru v objednávkach

Spájanie viac objednávok do jednej nie je z našej strany bohužiaľ možné. Rovnako tak nie je možné do objednávky čokoľvek pridávať alebo odoberať. Vďaka tomu sme schopní zachovať našu vysokú kvalitu služieb a rýchlosť dodania. Ďakujeme za pochopenie.

Další ujednání

1. Ochrana osobných údajov

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení). Tento súhlas je možné odvolať zaslaním písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov na adresu predajcu. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne potom so zákonom č. 101/200 Zb. o ochrane osobných údajov.

2. Internetová objednávka

Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú odpoveď prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá obsahuje informáciu o úspešnom prijatí, spôsobe našej ďalšej komunikácie a presnej špecifikácii objednaného tovaru vrátane cien. Potvrdenie objednávky je uskutočnené až po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení objednávky zamestnancom spoločnosti predajcu.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3. Prianie kupujúceho (dodatok)

Pokiaľ kupujúci uvedie do poznámky v objednávke špeciálne prianie alebo inú požiadavku, vyhradzuje si predávajúci právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania objednaného tovaru.

4. Platnosť cien

Ceny tovaru sú denne aktualizované, je možné si ich overiť u jednotlivých položiek a platné sú v momente objednania.

5. Daňový doklad a záručný list

Daňový doklad je vždy súčasťou zásielky alebo osobného predaja. Záručný list je vystavovaný v závislosti od podmienok výrobcu. V prípade, že zásielka obsahuje len daňový doklad, slúži tento doklad zároveň ako záručný list.

6. Informácie a poradenstvo

Všetky ústne a písomné údaje o vhodnosti a možnosti použitia dodávaného tovaru sú oznamované podľa najlepšieho vedomia Predávajúceho. Predstavujú však iba jeho hodnoty skúseností a informácií, ktoré predávajúci sám získal od výrobcu alebo svojho dodávateľa.

III.ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Všetky nepopísané skutočnosti sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom čís. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"). V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Prevzatie zásielky
Kupujúcemu je odporúčané nepreberať od prepravcu poškodenú zásielku a kontaktovať naše reklamačné oddelenie. V prípade prevzatia poškodenej zásielky bude k reklamácii pristupované v spolupráci s prepravnou službou. Po prevzatí tovaru je odporúčané tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a prípadné zistené chyby čo najskôr oznámiť písomnou formou na e-mail: info@parys.sk (najrýchlejšie riešenie) alebo korešpondenčnou poštou na adresu prevádzky.
Spôsob popísania vady a ďalšie potrebné informácie, sú uvedené v článku "Vybavenie reklamácie"

Práva zo zodpovednosti za vady, podmienky uplatnenia týchto práv
Práva z chybného plnenia sú uvedené v Občianskom zákonníku v § 2161 a ďalších. Kupujúci má okrem iného nižšie uvedené práva:
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Dátum predaja je vyznačený na predajnom doklade, prípadne aj na záručnom liste.

Výskyt vady do 6 mesiacov od predaja

V prípade výskytu vady v lehote 6 mesiacov od dátumu dodania / predaja má kupujúci právo požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len časti veci, môže kupujúci požadovať výmenu len tejto súčasti. Nie je - je to možné, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Výskyt chyby po šiestom mesiaci od predaja

1. Chybné plnenie je podstatným porušením kúpnej zmluvy V prípade, že je vada tovaru podstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:
· Odstránenie vady dodaním novej veci alebo veci chýbajúcej
· Odstránenie vady opravou veci
· Poskytnutie primeranej zľavy
· Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Zvolený variant oznámi zákazník pri uplatnení reklamácie a táto informácia bude zapísaná do reklamačného protokolu.
2. Chybné plnenie je nepodstatným porušením kúpnej zmluvy V prípade, že je vada tovaru nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:
· Odstránenie vady
· Poskytnutie primeranej zľavy

Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje:

1. na vady vzniknuté bežným používaním
2. nesprávnym použitím výrobku
3. nesprávnym skladovaním
4. na chyby vzniknuté mechanickým poškodením a opotrebením, živelnou pohromou (voda, piesok, oheň atď.)
Pri tovare predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Táto vada je vyznačená na predajnom doklade alebo na záručnom liste.
U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú funkčnosťou alebo poruchou výrobku. Predávajúci ďalej nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol alebo ich sám spôsobil. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Vybavenie reklamácie

Kupujúcim sa odporúča v prípade reklamácie výrobku zakúpeného u firmy TB Baits, s.r.o. postupovať nasledujúcim spôsobom:

S požiadavkou reklamácie nás zákazník najprv kontaktuje e-mailom, telefonicky, písomne alebo osobne.

Dodať spolu s reklamovaným tovarom všetky súčasti, ktoré môžu s chybou súvisieť, presný popis vady, prípadne dôkaz prejavu vady, ktorá vzniká iba občas, kontaktné informácie (telefón, e-mail), špecifikáciu práv, ktoré chcete v súvislosti s reklamáciou uplatniť, predajný doklad (kópiu) a záručný list (pokiaľ bol priložený).
Zásielka s reklamovaným tovarom by mala byť dodaná v riadnom bezpečnom obale ako cenný balík (nie dobierkou) Uvedené odporúčania nemajú vplyv na možnosti a práva spotrebiteľa vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a zákonu "O ochrane spotrebiteľa" v platnom znení a majú slúžiť len pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie výrobku.
Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,
· Uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a týmto napíše zápis
· Reklamáciu prijme a ako neoprávnenú na mieste zamietne a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu
· Reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie - reklamačný protokol.
Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak vybaví predávajúci vašu reklamáciu dodaním nového tovaru, nebeží od tohto okamihu znovu 24 mesiacov záruky.

Upozornenie: Tovar zasielaný na reklamáciu musí byť v rámci možností zbavený nečistôt. V prípade, že dodaný tovar na reklamáciu bude znečistený, nebude prijatý do procesu reklamácie a obratom zaslaný späť na adresu odosielateľa.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Objednávku môže kupujúci stornovať telefonicky na zákazníckej linke  +420 775 101 730, prípadne emailom info@tbbaits.com až do chvíle, ako Vás naši operátori informujú prostredníctvom SMS o odoslaní Vašej objednávky na Vami uvedenú dodaciu adresu. V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú dostanete na váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky aj v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie počtu číslic, zjavne nízka cena tovaru (napr. O 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé), a iné zrejmé chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do 7 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku

Kupujúci má v súlade s platnými zákonmi právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od dátumu prevzatia. V tejto lehote musí kupujúci odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci následne vráti tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu na vlastné náklady. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze v lehote 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, najskôr ale v okamihu prevzatia vráteného tovaru predávajúcim, alebo ak kupujúci preukáže, že vrátený tovar odoslal predávajúcemu. Kupujúci má okrem kúpnej ceny tovaru právo na vrátenie nákladov súvisiacich s dopravou tovaru, ktorú predávajúcemu uhradil, najviac však vo výške ceny najlacnejšej ponúkanej dopravy predávajúceho.

Samotné náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí už kupujúci sám, bez nároku na uhradenie sumy, spojené s prepravou vráteného tovaru k predávajúcemu!

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať poštou na adresu TB baits s.r.o., Průmyslová 1292, Jičín 50601, identifikační číslo 24800546, DIČ CZ24800546 (čo je aj adresa pre zaslanie vráteného tovaru) alebo emailom na adresu info@tbbaits.com.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže byť zamietnuté ak:
· Kupujúci neodošle tovar späť pred uplynutím 14 dní odo dňa, keď nám oznámil, že odstupuje od tejto zmluvy
· Sa jedná o dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, kde Kupujúci porušil ich originálny obal
· Tovar bol dodaný v uzavretom obale, a Kupujúcim bolo po dodaní z obalu vyňať a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť
· Bol tovar upravený podľa priania Kupujúceho
· Tovar podlieha skaze
· Je kupujúcim podnikateľom alebo právnickou osobou
Nárok na úhradu škody spôsobenej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

 1.Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@parys.sk

2.Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

3.Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.U Slovenskej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.

5.Spotrebiteľ môže podať návrh u Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

6.Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

7.Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.

8.V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika.

9.Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy

Závěrečná ustanovení

 

Práva z chybného plnenia zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2016. Zmeny reklamačného a obchodného poriadku vyhradené.